Kuntavaaliohjelma 2021

Kesäkuun kuntavaaleissa päätetään varhaiskasvatuksen ja koulujen, ikäihmisten palveluiden ja terveyskeskusten tulevaisuudesta. Kuntavaaleissa päätetään missä määrin me kuopiolaiset panostamme ympäristön vaalimiseen, päästöjen vähenemiseen ja ilmastoviisaaseen liikkumiseen.

Kuntavaaleihin mennään tilanteessa, jossa kunnat eivät ole aiemmin olleet. Koronakriisillä on monenlaisia vaikutuksia, jotka koettelevat ihmisten hyvinvointia ja tasa-arvoa. 

Leikataanko lapsilta vai pienennetäänkö oppilasryhmien kokoja? Satsataanko ikäihmisten hoivaan vai ulkoistetaanko palveluita voittoa tavoitteleville suuryrityksille? Irtisanotaanko kaupungin työntekijöitä vai parannetaanko työoloja? Prioririsoidaanko yksityisautoilu vai joukko- ja pyöräliikenne? Rakennetaanko iso massahalli vai lähiliikuntapaikkoja? Uhrataanko ympäristö bisnekselle vai vaalitaanko lähiluontoa?

Koronakriisi on osaltaan osoittanut hyvinvointipalveluiden ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion tärkeyden. Nyt, jos koska, tulee varmistaa kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen. Koronakriisin jälkihoidossa tulee panostaa tasa-arvoon ja peruspalveluihin. Kuopion vasemmistossa me puolustamme jokaisen oikeutta hyvään elämään.  

KOULUTUKSELLA JA SIVISTYKSELLÄ TASA-ARVOA JA HYVINVOINTIA

Satsaukset  lapsiin ja nuoriin on satsaus tulevaisuuteen
Lapsiin ja nuoriin on panostettava. Lapsilta ja nuorilta ei saa leikata.

Pienet ryhmät ja koulut
Kohtuullisen kokoiset puitteet tukevat oppimista ja myös esimerkiksi sosiaalisia taitoja. Ryhmäkoot on pidettävä pieninä. Myös lähikoulut on pidettävä kohtuullisen kokoisina. Ei jättikouluille. Toimivia kyläkouluja ei saa lakkauttaa. Kyläkoulujen olemassaoloa voidaan tukea myös siten, että kylällä on samassa rakennuksessa päiväkoti ja peruskoulun ensimmäiset luokat..

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus riittävään tukeen
Varhaiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen on panostettava. Kouluihin tarvitaan lisää koulunkäynninohjaajia, erityisopettajia, koulupsykologeja, koulukuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia. Tarvitaan myös lisää neuropsykiatrista osaamista.  Riittävät resurssit helpottavat myös varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnan työssä jaksamista. Niin sanottu inkluusio ei saa olla säästötoimi.

Vaativan erityisen tuen resurssit ja prosessit kuntoon
Oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden isompiin haasteisiin tulee puuttua välittömästi. Sairaalakoulun resursseja on parannettava vastaamaan nykyistä tarvetta. Kaupungin tulee hyödyntää aktiivisesti Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palveluita. Kouluakäymättömyyteen tulee laatia selkeät toimintamallit. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulunkäyntiä on tuettava.

Terveet ja toimivat päiväkoti- ja koulurakennukset
Päiväkotien ja koulujen rakentamisessa ja korjauksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota laatuun. Kouluja ei tule ajaa liian ahtaalla. Esimerkiksi erityiset oppilaat tarvitsevat rauhallisempia ja jakotiloja. 

Huoltajien moninaisen työelämä ja yhteiskunnan palvelut lapsille
Varhaiskasvatukseen tulee saada joustavampia järjestelyitä yksinhuoltaja- ja vuorotyötä tekevien lasten vanhemmille. Myös koulujen iltapäiväkerho- ja muun toiminnan tulee tukea vanhempien työssäkäyntiä ja parantaa lasten osallisuutta.

Laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
Voittoa tavoittelematon varhaiskasvatus takaa tasa-arvon ja laadun. Varhaiskasvatuksella ei voi tavoitella voittoa. Julkinen päiväkoti tarjoaa yhtäläisen varhaiskasvatuksen kaikille, myös lapsille, joiden huoltaja käy vuorotöissä ja lapsille, joilla on erityisen tuen tarpeita. Vuorohoitoa on tarjottava nykyistä useammassa päiväkodissa.

OIKEUS TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN ON JOKAISELLA 

Lähtökohdaksi laadukas perusterveydenhuolto, varhainen tuki ja ongelmien ennaltaehkäiseminen
Laadukas perusterveydenhuolto lisää kuntalaisten hyvinvointia ja ehkäisee kustannuksia vaativammassa hoidossa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut pidettävä julkisesti tuotettuina
Voittoa tavoittelevat yritykset eivät voi tuottaa yhteiskunnan keskeisiä sote-palveluita. Koronan myötä Suomessa on ymmärretty, että vahvat julkiset sote-palvelut toimivat myös kriisissä. Liiaksi ulkoistetut palvelut tulee kunnallistaa.

Terveyskeskuksen asiakasmaksut poistettava
Perusterveydenhuollon tulee olla maksutonta. Asiakasmaksut voivat estää pienituloisia hakeutumista terveyspalveluihin. Tämä luo eriarvoisuutta ja kasaa ongelmia sekä heikentää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Nopeampi pääsy hoitoon ja hoitotakuu
Terveyskeskuslääkäriin on päästävä viikossa. Mielenterveyspalveluihin tulee päästä nykyistä sujuvammin ja nopeammin, tarvittaessa heti. Kaupungin tulee tehdä kaikkensa, että terapiatakuu täyttyy ja terapiaan pääsee jokainen sitä tarvitseva. Päihdekuntoutukseen tulee saada lisää resursseja. Matalan kynnyksen Terve Kuopio -kioski tulee säilyttää.

Vahva varhainen tuki lapsille ja perheille
Lasten ja perheiden varhaiseen tukeen on panostettava. Neuvolan ja perheneuvolan resurssien on vastattava tarvetta.

Lasten ja nuorten sote-palveluihin riittävät resurssit
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden jonot ylittävät sovitun vuosi toisensa jälkeen. Mielenterveyspalveluihin tulee lisätä resursseja ja hoitoon pääsyä nopeuttaa. Neurokirjon lapsille ja nuorille tulee saada sujuvat ja laadukkaat hoitopolut. Yleisesti ottaen ammattilaisten neuropsykiatrista osaamista tulee lisätä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin on panostettava. 

Liitoskuntien ja maaseudun asukkaiden palveluiden varmistaminen
Terveyspalvelut tulee säilyttää koko kunnan alueella. Palveluiden saaminen ei saa olla kiinni siitä, missä asuu. Maaseudun palveluita tulee parantaa terveysbussien avulla. 

Alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisyn laajentaminen
Alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan. Kunnan ei tule rajoittaa ehkäisymuotoa. Lyhyt- tai pitkäaikainen ehkäisy tulee tarjota ilman rajoituksia.

TAIDE, KULTTUURI JA LIIKUNTA LUOVAT HYVINVOINTIA

Oikeus taiteeseen, liikuntaan ja sivistykseen
Jokaisella on oikeus taiteeseen, liikuntaan ja sivistykseen. Hyvinvointi ei ole vain terveyttä ja sosiaalipalveluita vaan yhtälailla kulttuuria, liikuntaa, harrastuksia ja kirjastoja.  

Asukastupien mittaamaton arvo
Asukastuvat tukevat kaupunkilaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Asukastuvat ehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Asukastupia ei saa sulkea vaan kehittää ja ylläpitää.

Kirjastot ovat yhteiskunnan kulmakivi
Kirjastot ovat esimerkki palvelusta, joka tuottaa hyvinvointia ja edistää aktiivista kansalaistoimijuutta tulotasosta riippumatta. Kirjaston resursseista ja lähikirjastoista on pidettävä kiinni.

Lähiliikuntapaikat kunniaan
Liikuntaa tulee voida harrastaa omassa lähiympäristössä. Massiivisten ja keskitettyjen hankkeiden sijaan kaupungin tulee panostaa lähiliikuntaan, ulkoliikuntamahdollisuuksiin ja leikkipuistoihin joka puolella kaupunkia. Liikuntamahdollisuuksien saavutettavuus edistää kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Liikunnan harrastamisen ei tule vaatia matkustamista toiselle puolelle kaupunkia. Laadukkaat lähiliikuntapaikat lisäävät lasten ja nuorten liikuntaa. Lähiliikunta on ilmastoteko. 

Kaupungin tilat käyttöön
Kaupungin tiloja tulee hyödyntää kaupunkilaisten hyväksi. Kaupungin tulee tarjota yhdistyksille ja yhteisöille tiloja helposti ja veloituksetta. Koulujen iltakäyttöä tulee parantaa. Kaupunginkirjaston tulee tulee lisätä osallisuutta ja tarjota yhteiskäyttöisiä tiloja kaupunkilaisille. Kaupungilla tulee olla riittävästi ja edullisia näyttelytiloja taiteilijoille, treenikämppiä bändeille ja mahdollisuuksia harrastajateattereille. 

REILU SIIRTYMÄ JA RATKAISUJA ILMASTONMUUTOKSEEN

Lähi- ja kaupunkiluonto parantaa kuntalaisten elämänlaatua
Lähiluontoa tulee vaalia. Rannat tulee säilyttää yleisessä virkistyskäytössä. Kuopiossa on upeaa luontoa ja lähiretkikohteita on oltava ympäri kaupunkia. Luonto on yksi Kuopion matkailuvalteista. 

Laadukas joukkoliikenne vähentää päästöjä ja helpottaa arkea
Joukkoliikenteen laatuun tulee panostaa. Kuopion seudun joukkoliikenteessä tämä tarkoittaa esimerkiksi tiiviimpiä vuorovälejä ja kattavampia reittejä. Tavoitteena tulee olla maksuton joukkoliikenne Kuopion seudulla. Liikenteen päästöt ovat olleet jatkuvassa kasvussa ja riippuvuutta omasta autosta tulee vähentää kaupunkialueella. Joukkoliikenteen tulee olla nopeampi ja sujuvampi vaihtoehto kuin yksityisauton.  

Lihasvoimin liikkumisesta hyvinvointia
Pyöräliikenteen ja jalankulun asemaa on parannettava. Pyöräliikenteen ja jalankulun tulee olla joukkoliikenteen rinnalla ensisijaisia liikennemuotoja uusilla alueille ja saneeratessa vanhaa. Pyöräliikenteen reittien tulee muodostaa koko kaupungin kattava verkko. Talvihoidossa tulee varmistaa, että liikkuminen jalan, pyörätuolilla ja pyöräillen sujuu ympäri vuoden.

Yhteiskäyttöautoja ja kimppakyytejä kehitettävä edelleen
Yhteiskäyttöautoja tulee tarjota kuntalaisille joka puolella kaupunkia ja kohtuulliseen hintaan. Kaupungin tulee ottaa käyttöön laadukas kimppakyytisovellus.

Edullista ja laadukasta asumista kaikille
Asumisen kustannuksia on saatava alas. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvitaan erityisesti keskustaan. ARA- ja Niiiralan Kulma Oy:n asuntotuotantoa tarvitaan lisää. Erityisryhmien asumisneuvojia tulee palkata asunnottomuuden vähentämiseksi. Yhteisöasumisen muotoja tulee lisätä ja kehittää. Asumisessa tulee huomioida esteettömyys.

Kaavoituksella ja maankäytöllä tasa-arvoa ja hyvinvointia
Kaupungilla tulee olla riittävästi yleiseen ja yhteiseen käyttöön kaavoitettuja tontteja esimerkiksi koulujen tai päiväkotien rakentamiseen. Kaavoituksella ja vuokra-asuntojen rakentamisella tulee ehkäistä alueiden eriarvoistumista. Lähipalvelut vähentävät liikkumisen päästöjä ja ne tuleekin taata jokaisella asuinalueella. Isojen urheilukeskusten sijaan tulee panostaa asuinalueiden matalan kynnyksen liikuntapaikkoihin. Kaupunkiluonnon tulee olla kaikkien saavutettavissa. Rakentaminen ei saa olla niin tiivistä, että lähiluonto katoaa.

Elinkaarimallit romukoppaan
Elinkaarimalli on hankintamalli, jossa yksityinen yritys vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta kokonaisuutena ja tyypillisesti huomattavasti tavanomaisia sopimuksia pidemmän ajan. Elinkaarisopimus on ulkoistamisen äärimmäinen muoto. Elinkaarimalli on kaupungille kallis. Yksityissektorin toimijoiden tulee maksaa voittoa omistajilleen ja niiden lainarahoitus tulee aina kalliimmaksi kuin kaupungin. 

Tilaa maaseutuasumiseen
Maaseudulla asuvat ihmiset arvostavat tilaa. Maaseutualueille tulee kaavoittaa riittävän isoja tontteja.

VASTUULLINEN TYÖNANTAJA JA OSTAJA

Kaupungin työntekijöiden työolot ja palkat kuntoon
Hyvinvoivat työntekijät ovat Kuopion kaupungin keskeisin voimavara. On tärkeää, että työntekijät viihtyvät, voivat hyvin, jaksavat ja kokevat työnsä merkitykselliseksi. Monien alojen kuten hoitajien, lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien työolot, arvostus ja palkat tulee saada vastaamaan työn vaativuutta.

Kaupungin henkilöstön hyvinvointiin konkretiaa
– Henkilöstömitoitukset tulee saada kuntoon. Työntekijöiden määrää on lisättävä aloilla, joilla on jatkuvasti liikaa töitä
– Asiakasmäärä per työntekijä -tilastojen tulee olla julkisia ja ne tulee julkaista säännöllisesti
– Sijaisjärjestelmä tulee saada kuntoon sote- ja koulupuolella
– Kaupungin työsuhteiden tulee olla lähtökohtaisesti pysyviä, esimerkkinä koulunkäynninohjaajat
– Täydennys- ja jatkokoulutukseen tulee kannustaa ja polkuja kehittää
– Työn ja perheen yhteensovittamista tulee parantaa ja työaikojen joustoja lisätä
– Työnohjausta tulee kehittää
– Työntekijöiden on voitava pitää säästövapaita.

Lasten hoivan ja kasvatuksen ymmärrys ja arvostus
Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituskikkailu tulee lopettaa. Varhaiskasvatuksen varahenkilöjärjestelmä tulee saada kuntoon ja seurantaan.  

Työpaikkademokratia ja henkilöstön edustus päätöksenteossa
Työpaikkademokratiaa tulee kehittää. Informaation kulkua tulee parantaa kaikkiin suuntiin. Henkilöstöllä tulee olla edustus kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Anonyymin rekrytoinnin hyödyntäminen
Kuopion kaupungin tulee hyödyntää anonyymiä rekrytointia, kun mahdollista.

Vastuullisen henkilöstöpolitiikan on ulotuttava ostopalveluihin
Kaupungin ei tule ostaa palveluita yrityksiltä, jotka eivät noudata työehtosopimusta. Kaupungin tulee suosia ostopalveluissa työnantajia, joiden työntekijät ovat pysyvissä työsuhteissa.

PÄÄTÖKSENTEKO LÄHEMMÄS KUNTALAISIA

Kuntalaisia tulee osallistaa, ja heille tulee tiedottaa kaupungin asioista ja päätöksenteosta nykyistä enemmän. Asukastilaisuuksia ja sähköistä kuulemista tulee kehittää edelleen.

Kuntalaisilla ja esimerkiksi järjestöillä tulee olla vaikuttamismahdollisuuksia etupainotteisesti eli asioiden kehittely- ja suunnitteluvaiheissa, jo ennen kuin asiat tulevat lautakuntien käsittelyyn.

Lautakuntien esityslistoista tulee tiedottaa kuntalaisille vähintään viikkoa etukäteen. Lautakunnan jäsenille on tiedotettava keskeisistä asioista hyvissä ajoin, että he ehtivät valmistautua kokouksiin ja tehtäviin päätöksiin. 

Kaupungin liikelaitosten päätöksenteon läpinäkyvyyttä on lisättävä.