Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Valtuutettu Adam Al-Sawadin puheenvuoro valtuustossa 14.11.2022

Arvoisa puheenjohtaja, arvon valtuutetut sekä muut läsnäolijat.

Vaikkakin valitettavaa, on selvää, että jokainen järjestelmä, sijoituskohde ja lautakunta ei voi saada aina juuri tarvitsemaansa rahamäärää, jonka takia niin me nyt – kuin myös lautakunnat, kaupunginhallitus ja kaupungin virkamiehet – olemme täällä tänään.

Olemme viimeisen vuoden aikana käsitelleet erityisen paljon asioita ja aiheita, jotka koskevat juuri kasvun ja oppimisen lautakuntaa tavalla tai toisella. Oli kyse niin kansallisten ilmiöiden taklaamisesta kuten nuorten syrjäytyminen, mielenterveysongelmat ja nuorisotyöttömyys – tai kunnallisista investoinneista kuten vaikkapa Hatsalan koulun tilanne – ovat lasten ja nuorten asiat olleet erityisen paljon tapetilla, ja niistä olemme voineetkin yhdessä yli puoluerajojen pitää konsensusta siitä, että ne ovat yksi kaupungin kärkiongelmista.

Tiivistettynä olemme myös kaupunginvaltuustona olleet ajamassa politiikkaa, joka asettaa käytännön tasolla vahvoja vaatimuksia ja tavoitteita kyetäksemme rakentamaan kaupungistamme sellaisen, joka yhdestä Suomen huonoimmista tilanteista asian suhteen, voi nousta yhä hyvinvoivemmaksi ja vetovoimaisemmaksi alueeksi.

Tämän lisäksi olemme saaneet akuutteja, mittavia kannanottoja esimerkiksi paikallisilta koulunkäynninohjaajilta ja muilta kouluhenkilökunnan jäseniltä, jotka vetoavat erityiseen investointitarpeeseen, jotta voimme parhaimmillaan kohdentaa tukea sitä tarvitseville ja pahimmillaan estää niiden yhteiskunnan ulkopuolelle putoamista, jotka ovat jo kärsineet menneiden vuosien investointipuutteista.

Luotan substanssilautakunnan asiantuntemukseen, ja uskon että tässä asiassa meillä ei kaupunkina ole varaa tinkiä jo nyt tiukalla olevien nuorten asioista. Valtuustossamme on lukuisia mainioita kasvatuksen, nuorisotyön ja hyvinvoinnin ammattilaisia, jotka ovat läpi vuoden pitäneet erinomaisia puheenvuoroja perustellakseen kaupungin investointitarpeita aiheeseen liittyen. Siispä en keskity heidän siteeraamiseen, vaan lopetan puheenvuoroni tällä asianytimellä:

Kuten sanoin, luotan substanssilautakunnan asiantuntemukseen. Yhtenä demokratian perusperiaatteena on antaa luottamustehtävissä oleville asiantuntijoille varmuus siitä, että heidän analyysillä on painoarvoa eikä sitä tiukan paikan tullen sivuuteta. Siihen nähden, miten kasvun ja oppimisen lautakunta on juuri kunnan kärkiongelmien äärellä, mielestäni jos jossain, niin juuri heidän toimissaan olisi huomattava tarve välttää liiallisia kompromisseja ja tehdä tarvittavat investoinnit nyt, jotta emme samalla kompromisoi myös Kuopion nuorten tulevaisuutta tämän enempää.

Kiitos.

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Laura Meriluodon ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokouksen seuraajat,

Jälleen kerran tulevan vuoden taloutta ja toimintaa suunnitellaan epävarmoissa olosuhteissa. Muun muassa huoli pienituloisten kuopiolaisten pärjäämisestä hintojen noustessa ja vallitsevan tilanteen vaikutuksesta asukkaiden väliseen eriarvoisuuteen ovat kysymyksiä, joista kannamme vasemmistoliiton valtuustoryhmässä huolta.

Onneksi taloustilanteemme ei anna tänäkään vuonna syytä paniikkiin. Epävarmuutta joudutaan sietämään mahdollisesti vielä pitkäänkin, mutta meidän on siitä huolimatta kyettävä tekemään täällä ratkaisuja, jotka vievät kaupunkiamme eteenpäin. Meidän on mietittävä, miten Kuopio pystyy jatkossakin huolehtimaan perustehtävänsä toteuttamisesta – siis siitä, että pystymme tilanteiden vaihdellessakin turvaamaan laadukkaat peruspalvelut kaikille kuopiolaisille.

Sote- ja pelastuspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vähentää tehtäviämme, mutta ei sinänsä muuta vastuutamme asukkaidemme hyvinvoinnista aina lapsista ikäihmisiin. Meillä on kaupunkina tärkeä tehtävä vastata asukkaidemme sivistyksestä ja oppimisesta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Meidän tulee edelleen huolehtia siitä, että tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus nauttia upeasta luontoympäristöstämme turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Tehtävämme on myös huolehtia henkilöstömme hyvinvoinnista ja ennaltaehkäistä kuopiolaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.

Näihin tehtäviin organisaatiomme tarvitsee tukea. Yksi varsin tehokas ja resurssiviisas tapa tukea kaupunkilaisten aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia on yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Pidän huolestuttavana sitä suuntaa, mihin kumppanuutemme järjestökentän kanssa on menossa. Järjestöjen merkitys on kaupungin elinvoimaisuuden, demokratian toteutumisen ja ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta valtava. Meidän pitäisi tehdä kaupunkina kaikkemme, jotta järjestöjen toimintaedellytykset säilyisivät tässä muuttuvassa ympäristössä ja pidemmällä tähtäimellä myös paranisivat. Saamme tähän käytetyn panoksemme kyllä takaisin.

Nyt kuitenkin näyttää huolestuttavasti siltä, että esimerkiksi vastuu näistä paljon keskustelua herättäneistä uusista järjestöille kohdistuvista tilavuokrista siirretään täysin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan harteille. Lopullinen vastuu asiasta kuitenkin on meillä, valtuustolla, kun määritämme kyseisen palvelualueen käytössä olevan rahasumman ja samalla valtuuston tahtotilan. Olisikin hienoa kuulla tänään, tässä keskustelussa, mikä on puolueiden kanta tähän tilavuokra-asiaan. Meidän valtuustoryhmämme näkemyksen mukaan viisainta on mahdollistaa mahdollisimman paljon maksuttomia tiloja kaikenlaisten järjestöjen käyttöön.

Hyvät seuraajat,

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on johdonmukaisesti pyrkinyt torjumaan koulujen ryhmäkokojen kasvua, ja tänä vuonna onkin ollut ilo huomata, että kaupunginhallitus näyttää tulleen ainakin jossain määrin samalle kannalle. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan vastaa tällä esityksellään siihen tarpeeseen, mikä kasvun ja oppimisen palvelualueella on, ainakaan jos uskomme kasvun ja oppimisen lautakuntaa. Tämä huolestuttaa meidän ryhmäämme.

Kaikilla meistä tässä salissa on tiedossa vanhempien, opettajien, koulunkäynnin ohjaajien ja muunkin henkilöstön hätä liittyen koulujen liian vähäisiin resursseihin. Osassa kuopiolaisia kouluja opetusryhmät ovat liian isoja eikä oppilaille ole tarjolla riittävästi yksilöllistä – lain edellyttämää – tukea koulunkäyntiin ja oppimiseen. Tällainen tilanne luonnollisesti uuvuttaa koulujen lapsia ja aikuisia.

Jos nyt hyväksymme kaupunginhallituksen esityksen talousarviosta kasvun ja oppimisen palvelualueelle tällaisenaan, lisäämmekö lasten ja nuorten eriarvioisuutta ja syrjäytymistä? Koulujen haastavista tilanteista kun kärsivät erityisesti ne oppilaat, joilla on jo muutenkin vaikeuksia koulunkäynnissä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä aikoo esittää 700 000 euron lisäämistä kasvun ja oppimisen palvelualueen budjettiin.

Arvoisat valtuutetut,

Kaikille kuntalaisille tai edes kaikille meille valtuutetuille ei aina aukea ne periaatteet, jotka ohjaavat kaupunkimme rahankäyttöön liittyvää päätöksentekoa. Samalla, kun etsimme säästöjä esimerkiksi koulupuolelta tai järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta, saatetaan täällä valtuustossa myöntää hyvinkin pikaisesti suuria summia kerralla erilaisiin hankkeisiin, joiden vaikutusta perustehtäviemme toteutumiseen ei ole kovin helppoa hahmottaa. Vaikka nuo satsaukset ovatkin usein ainakin jollakin tapaa perusteltuja, olisi välillä hyvä pysähtyä yhdessä pohtimaan erilaisten toimintojen vaikuttavuutta. Mikä todella vie meitä kohti tavoitettamme olla hyvän elämän pääkaupunki? Tällaista vaikutusten arviointia meidän tulisi harjoittaa nykyistä paremmin ja tietoon perustuen, ja sen tulisi olla avointa myös kuntalaisten suuntaan. Tässä meillä on tärkeä kehittämisen paikka.

Tässä kohden kuitenkin toivotan omasta ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta oikein turvallista ja hyvinvoivaa loppuvuotta kaikille kaupunkilaisille. Kiitos tästä vuodesta jokaiselle teistä.

Ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2023, kaupunginvaltuuston kokous 14.11.2022

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Laura Meriluodon ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat,

Silmäillessäni aiempien vuosien puheenvuorojani talousarviosta huomasin, että teemat eivät juuri ole vaihtuneet. Huoli tiettyjen palveluiden riittävyydestä seuraa yli valtuustokausien.

Eteenpäin on silti menty. Olemme päivittäneet kaupungin ilmastotavoitteita ja suuntaamme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin siellä kipeästi kaivattuja voimavaroja. Tehtävänjako kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä näyttää myös vihdoin selkiytyneen. Tämä uskoakseni tarkoittaa sitä, että lapset ja nuoret pääsevät nopeammin tarvitsemansa palvelun piiriin ilman vastuun pompottelua eri osapuolten välillä.

Ei kuitenkaan riitä, että korjaamme jo pahaksi päässeitä ongelmia. Lasten ja nuorten pahoinvointia ja mielenterveyspalveluiden tarvetta pitää pystyä ennaltaehkäisemään nykyistä paremmin. Valtuutettu Iris Asikaisen kanssa jättämämme valtuustoaloitteen pohjalta perustettava nepsy-tiimi on parhaimmillaan yksi tärkeä osa tällaisia ennaltaehkäiseviä toimia, ja olen todella iloinen asian etenemisestä.

Seuraavaksi katse on käännettävä kouluihin. Varmasti jokaisen valtuutetun korviin on kantautunut niin opettajien kuin vanhempien hätä koulujen resursseista. Osassa kuopiolaisia kouluja opetusryhmät ovat liian isoja henkilöstömäärään nähden, eikä oppilaille ole tarjolla riittävästi yksilöllistä tukea koulunkäyntiin ja oppimiseen. Tällaisten koulujen henkilökunta on ymmärrettävästi väsynyttä ja turhautunutta.

Hyvät valtuutetut,

Se, että kaupunki käyttää rahaa asukkaidensa palveluihin, ei ole kielteinen asia, vaikka välillä tuntuukin, että sitä täällä vuodesta toiseen kauhistellaan. Palveluiden tuottaminen on kunnan keskeisin tehtävä ja velvollisuus. Sinä aikana, kun itse olen asunut Kuopiossa, on väkilukumme kasvanut noin 30 000 ihmisellä ja asukkaiden määrä kasvaa edelleen. On pakko hyväksyä, että sen seurauksena myös tiettyihin palveluihin kuluu enemmän rahaa. Fiksuilla päätöksillä voimme kuitenkin ehkäistä kalliimpien palveluiden tarvetta.

Pelkään, että jos nyt hyväksymme kaupunginhallituksen esityksen talousarviosta kasvun ja oppimisen palvelualueelle, lisäämme lasten ja nuorten eriarvioisuutta ja sitä kautta myös tulevaisuuden kuluja. Opetusryhmien haastavista tilanteista kärsivät erityisesti ne oppilaat, joilla on jo muutenkin vaikeuksia koulunkäynnissä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä luottaa kasvun ja oppimisen lautakunnan asiantuntemukseen ja esittää 850 000 euron lisäämistä palvelualueen budjettiin.

Myös vanhusten asumispalveluiden haasteet ovat olleet tiedossa pitkään, ja tilanne on edelleen vaikea. Pitkistä jonoista aiheutuu ikäihmisille kohtuuttomia tilanteita. Valtuustoryhmämme kannattaa esitystä lisärahan budjetoinnista asumispalveluihin. Tämän lisäksi tulee tietenkin panostaa ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen jo ennen raskaiden palveluiden tarvetta mahdollisimman monipuolisesti. Eräs hyvä tapa tähän ovat matalan kynnyksen palvelut ja ohjaus. Kuopion hyvinvointikioski on ollut hieno toimintamalli, joka tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen matalan kynnyksen terveydenedistämistyöhön. Siksi vastustamme hyvinvointikioskin lakkauttamista.

Talousarviokirjasta saamme lukea, että Kuopiolla menee lukuisten mittareiden mukaan hyvin. On kuitenkin syytä huomata, että esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien ja asunnottomien määrä on kaupungissamme lisääntynyt. Tällaisten elämäntilanteiden pitkittyessä syrjäytymisen ja kasautuneen huono-osaisuuden riski kasvaa. Kaupungin tärkeä tehtävä on vielä ensi vuonna huolehtia esimerkiksi riittävistä asumisen tukipalveluista sekä aikuissosiaalityön palveluista, jotta saisimme katkaistua huonon kierteen.

Ikävä tosiasia kuitenkin on, että julkisen sektorin palvelut eivät tällä hetkellä onnistu kannattelemaan kaikkia apua tarvitsevia. Kolmannen sektorin tekemä työ on todella merkittävässä asemassa silloin, kun viralliset turvaverkot eivät saa ihmisestä koppia.

Järjestökentällä vallitsee tällä hetkellä huoli tulevaisuudesta. Sote-uudistuksen vaikutukset järjestöihin on vielä ratkaisematta ja rahoituskin on vaarassa pienentyä. Kaupungin tulee viimeistään ensi vuoden alkupuolella sopia hyvinvointialueen kanssa käytännöistä, joilla kuopiolaisia järjestöjä tuetaan esimerkiksi avustuksin ja tilojenkäyttöoikeuksin.

Arvoisat valtuutetut,

edellinen kaupunginvaltuusto muutti hallintosääntöä lisäämällä siihen kirjauksen, jonka mukaan lautakunnat tekevät oman talousarvioesityksensä. Tämänvuotinen talousarvioprosessi ei ole toteutunut tuon tahdon mukaisesti. Asiaan vaikutti vaalien siirtymisen seurauksena kiristynyt aikataulu. Ensi vuonna prosessi kuitenkin täytyy saada kuntoon. Lautakuntien tulee saada tehdä oma esityksensä palvelualueensa talousarviosta ilman ennalta asetettuja raameja. On kaupunginhallituksen ja sen jälkeen valtuuston asia sitten päättää, miten palveluita lopulta järjestetään, mihin lisätään, mistä karsitaan. Näin voimme muun muassa varmistaa sen, että jokainen valtuutettu saa tietää, mistä talousarviota hyväksyttäessä päätetään. Väitän, että nyt niin ei ole.

Lopuksi haluan valtuustoryhmämme puolesta jälleen lämpimästi kiittää Kuopion kaupungin sekä sairaanhoitopiirin henkilöstöä sitkeydestä ja valtavan tärkeästä työstä koronan aiheuttamissa poikkeavissa olosuhteissa. Olette meille elintärkeitä. Myös kuntalaisia kiitämme jaksamisesta ja elinvoimaisen kaupunkimme ylläpitämisestä.

Toivotamme rauhallista joulun odotusta ja ennen kaikkea terveyttä jokaiselle kuopiolaiselle!

Kaupunginvaltuutettu Laura Meriluodon ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2022, kaupunginvaltuuston kokous 29.11.2021

Kategoriat
Kaupunki

Maksuton ehkäisy on tärkeä tasa-arvoteko!

Kaupunginvaltuutettu Soile Sirkka edusti tänään Kuopion vasemmistoa maksuttoman ehkäisyn säilyttämisen puolesta järjestetyssä mielenosoituksessa Kuopion torilla.

Soile Sirkan puheenvuoro kuului seuraavasti:

”Vasemmiston arvomaailmaan kuuluu vahvasti muun muassa vapaus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Näiden arvojen puolesta olemme tänään kokoontuneet yhteen osoittaaksemme, että me välitämme. Maksuton ehkäisy on tärkeä erityisesti nuorille itsemääräämisoikeuden toteutumisen mahdollistajana. Jokaisella kuopiolaisnuorella tulee olla jatkossakin oikeus päättää omasta kehostaan ja saada seksuaaliterveyspalveluita. Ehkäisy on oikeus ja todella tärkeä osa yksilön päätösvaltaa.

Maksuttoman ehkäisyn eväämisellä emme saavuta säästöjä, vaan tapahtuu juuri päinvastoin. Luopumalla maksuttomasta ehkäisystä lisäisimme eriarvoisuutta nuorten välillä. Turvallinen ja sen myötä myös nautinnollinen seksi ei saa olla taloudellinen kysymys. Nuorten maksuttomalla ehkäisyllä on saavutettu hyötyjä niin yksilö- kuin kuntatasolla.

Maksuttomalla ehkäisyllä on saatu vähennettyä seksiteitse tarttuvien tautien ja raskaudenkeskeytysten määrää. Turvallisen seksin harrastaminen ja perhesuunnittelu eivät saa muodostua taloudelliseksi haasteeksi ja lisästressin aiheuttajaksi jo muutoinkin vaativassa yhteiskunnassa eläville nuorille.

Vasemmisto on ollut maksuttoman ehkäisyn puolella ja puolesta puhujana jo pitkään ja tulemme olemaan sitä jatkossakin.”

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Mielipidekirjoitus: Hyvä alku mutta ei riittävä satsaus

Kuopion kaupunginhallitus päätti lisätä kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioesitykseen 700 000 euroa kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Hyvä alku mutta ei riittävä satsaus. Kasvun ja oppimisen lautakunnan mukaan tarve olisi vähintään yli kaksinkertainen (Savon Sanomat 16.11.).

Perusopetus on palvelu, jossa parhaimmillaan voidaan ehkäistä lasten ja nuorten pahoinvointia ja eriarvoistumista. Tasa-arvoinen peruskoulutus on suomalaisen hyvinvointimallin kovaa ydintä. Otteemme on kuitenkin lipsumassa. Liian vähäisestä resursoinnista kärsivät usein etenkin ne oppilaat, joiden riski pudota kelkasta on muutenkin suurempi. Lisäksi koulujen henkilökunta on liian kovilla. Pelkään inhimillisiä ja taloudellisia seurauksia, jos tämä suunta jatkuu.

Laadukas opetus, kohtuulliset ryhmäkoot, erityinen tuki ja oppilaiden pahoinvointiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa vaativat kaikki resursseja, mutta taloudelliset satsaukset maksavat itsensä takaisin. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on investointi tulevaisuuteen.

Myös ikäihmisten olosuhteisiin on talousarviossa kiinnitettävä huomiota. Liian pitkät jonot asumispalveluihin aiheuttavat kohtuutonta inhimillistä kärsimystä. Jokaisella kuopiolaisella pitää olla mahdollisuus arvokkaaseen ikääntymiseen myös silloin, kun kotona ei enää pärjää. Tämä ei saa jäädä rahasta kiinni.

Vasemmistoliitto on ollut talousarvion valmisteluvaiheesta sivussa, koska emme istu palvelualuei­den lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa. Emme siis ole vielä päässeet tekemään omia esityksiämme ensi vuoden budjettiin. Kaupunginvaltuusto päättää lopullisesta talousarviosta joulukuun kokouksessaan, ja tuolloin aiomme vaatia suurempaa budjettia niin perusopetukseen kuin ikäihmisten palveluihin.

Keskustelua seuranneena uskallan toivoa, että saamme vastakaikua näille vaatimuksille myös muista puolueista.

Laura Meriluoto
Kaupunginvaltuutettu
Yhteiskuntatieteiden maisteri

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 17.11.2021

Kategoriat
Yleinen

Valtuustoryhmän talousarvioseminaari

Tule kuulemaan ja keskustelemaan Kuopion kaupungin talousarviosta vuodelle 2022!

Kuopion vasemmiston valtuustoryhmä kutsuu sinut Talousarvioseminaariin la 20.11. klo 15:00-17.

Paikkana on Valtuustotalon koulutussali (katuosoite: Suokatu 42). Käynti valtuustotalon ja sotaveteraanimuseon takaa.C-porras, summeri ”saunatila”, portaat 3. kerrokseen. Ota yhteyttä, jos tarvitset hissiä!

Kahvitarjoilu.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja: Kuopion vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Laura Meriluoto, p. 044 2666120

Kategoriat
Kaupunginvaltuusto

Laura Meriluodon ryhmäpuheenvuoro talousarvion 2021 periaatekeskustelussa

Kuopion kaupunginvaltuusto kävi kokouksessaan 30.11.2020 periaatekeskustelun kaupungin talousarviosta. Vasemmistoliiton Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtaja Laura Meriluoto korosti puheenvuorossaan, ettei paniikkiratkaisuihin ole syytä.


Laura Meriluodon puhe:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat,

Suomessa ja maailmalla eletään poikkeavia aikoja, mikä luonnollisesti aiheuttaa huolta ja epävarmuutta täällä kuntatasollakin. Siksi onkin tärkeää huomata, että Kuopiolla menee juuri nyt kohtuullisen hyvin. Koronatilanteemme on hallinnassa, kuluvan vuoden tulos tulee olemaan huomattavasti ennakoitua parempi ja väkilukummekin kasvaa. Käynnissä on investointihankkeita, jotka tuovat työtä ja elinvoimaa sekä uskoa tulevaan.

Paniikkiratkaisuihin ei siis edelleenkään ole syytä. Epäilemättä kaupunkimme tarvitsee joitakin korjausliikkeitä, mutta niitä ei kannata tai tarvitse tehdä hirveällä kiireellä. Nyt tarvitaan pitkän tähtäimen ajattelua.

Yksi tärkeimmistä satsauksista Kuopion tulevaisuuteen on lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen. Tiedämme, että kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyy isoja haasteita. Vakavat päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat koskettavat laajemmin yhä nuorempia kuopiolaisia, ja ammattilaiset sekä sosiaali- ja terveyspuolella että kouluissa kertovat tilanteen olevan monilta osin hälyttävä. Tarvitsemme parempaa tukea niin perheille kuin koulunkäynnin vaikeuksista kärsiville lapsille ja nuorille. Meidän on turvattava laadukas ja yksilöiden tarpeet huomioiva oppimisympäristö kasvaville kuopiolaisille. Tulevaisuuden veronmaksajiin kannattaa panostaa, ja se on mitä suurimmassa määrin vastuullista politiikkaa. Niinpä vasemmistoliiton valtuustoryhmä tuleekin esittämään 350 000 euron menolisäystä kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Kannatamme myös lämpimästi maksuttoman ehkäisyn säilyttämisestä alle 25-vuotiaille. Kyse ei siinä ole pelkästään ennaltaehkäisystä, vaan myös nuorten tasa-arvoisesta oikeudesta seksuaaliterveyteen henkilökohtaisesta taloustilanteesta riippumatta.

Kuopiossa on vuosien saatossa kehitetty paljon kiitosta saaneita, asukkaiden osallisuutta tukevia toimintoja. Niin kaupungin laaja asukastupaverkosto kuin pitäjäraadeille kohdistettu taloudellinen tuki ovat olleet hienoja osallistumismahdollisuuksia lisääviä elementtejä kaupungin toiminnassa. Näistä nyt etsittyjen säästöjen merkitys on kaupungin kokonaisbudjettiin nähden pieni, mutta asukkaiden kannalta suuri. Osallisuutta tukevilla rakenteilla on hyvinvoinnin kannalta iso merkitys. Meidän olisi myös syytä miettiä, haluammeko jatkuvasti luoda maaseutualueidemme asukkaille sellaista mielikuvaa, että kaupunki näkee näillä alueilla tarjottavat palvelut lähinnä ylimääräisinä kuluina sen sijaan, että ne olisivat satsauksia asukkaiden hyvinvointiin ja kylien elinvoimaan.

Arvoisat valtuutetut,
Välillä mieleni tekee kysyä: pitäisikö meidän vaatia itseltämme parempaa? Monesti tuntuu, että etsimme jatkuvasti helppoja ratkaisuja juustohöyläämällä palveluita ilman, että pohdimme laajasti säästöjen vaikutuksia tulevaan. Ennaltaehkäisyn näkökulma jää usein hyvin ohueksi. Olisiko aika kutsua esimerkiksi yliopisto tueksi, kun suunnittelemme tuleville vuosille kestäviä ja vaikuttavia ratkaisuja? Ketkä sitten istuvatkaan tulevassa valtuustossa, tarvitsevat he päätöksenteon pohjaksi tietoon perustuvaa suunnittelua ja erilaisia vaihtoehtoja.

Tänään hyväksytty muutos talousarvioprosessiin tulee omalta osaltaan vahvistamaan tulevan valtuustokauden päätöksentekoa. Valtuustoryhmämme on koko tämän valtuustokauden tuonut esille huolta koskien valmistelun virkamiesvetoisuutta. Siksi olemmekin erittäin iloisia siitä, että valtuusto tänään hyväksyi vaatimuksiemme mukaisen uudistuksen, joka lisää lautakuntien päätösvaltaa talousarvioprosessissa. Uudistus tukee demokratian toteutumista ja lisää päätöksenteon avoimuutta.

Hyvät kuulijat,
Lopuksi haluan valtuustoryhmämme puolesta lämpimästi kiittää Kuopion kaupungin sekä sairaanhoitopiirin henkilöstöä valtavan tärkeästä ja laadukkaasta työstä tämän koronavuoden poikkeavissa olosuhteissa. Toivon, että joulunaika tarjoaa itse kullekin ainakin pienen mahdollisuuden hengähtää ja ladata akkujaan tämän vaativan vuoden päätteeksi.
Rauhallista joulun odotusta ja ennen kaikkea terveyttä jokaiselle kuopiolaiselle!

Laura Meriluoto
Vasemmistoliiton Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtaja